Statutter for

Club Renault Norvege

Erstatter tidligere statutter av 26.11.98

 

§1        Klubbens navn er Club Renault Norvege

 

§2        Form: Klubben er en ”non-profit”-organisasjon, med klubbkasse for å dekke faste utgifter og variable kostnader.

 

§3        Formål: Klubbens formål er å anspore medlemmene til å oppspore, ivareta, restaurere, fremvise og gjøre bruk av bevaringsverdige Renault-modeller inklusive litteratur og teknisk/historisk informasjon, samt å fremme ideer og vennskap blant medlemmene. Klubben vil også søke å fremme samarbeidet med andre organisasjoner hvis formål er å ivareta automobil-historiske interesser.

 

§4        Klubbens styre skal bestå av følgende:

                                   -Formann

                                   -Nestformann

                                   -Kasserer /sekretær

                                   -Redaktør

                                   -Varamedlem

 

            I tillegg oppnevnes delekoordinator, web-ansvarlig og fadder til klubbens bil.

 

            Generalforsamlingen velger:

Formann for hvert år.

            Nestformann og redaktør velges på års oddetall

            Kasserer/sekretær og varamedlem velges på års partall

            Valgkomite (tre medlemmer) velges en pr. år

 

            På denne måte sikres klubben kontinuerlig drift.

 

§5        Adresse: Kontoradressen er Boks 60, 1355 Bærum Postterminal

 

§6        Neste års kontingent og innmeldingsavgift fastsettes av generalforsamlingen hvert år.

            Hvis ikke kontingenten er betalt innenn10.03 d.å. bortfaller medlemskapet. Klubbåret følger kalenderåret .

 

§7        Medlemskap: En hver eier av, eller er interessert i Renault modeller og ting som knytter seg til Renault, kan bli medlem av klubben. Medlemmer har full stemmerett ved alle avgjørelser som angår klubben. Medlemmene kan benytte seg av alle klubbens arrangementer og medlemsmøter. Utmeldelse skal skje skriftlig til styret. Utmeldelsen gjelder fra skyldig kontingent er betalt. Eventuell overskytende kontingent vil ikke bli tilbakebetalt. Styret kan ekskludere ett medlem hvis medlemskap ikke lenger er ønskelig. Beslutningen må være enstemmig.

 

 

 

 

                                                                                  2

 

§8        Generalforsamlingen holdes senhøstes hvert år. Generalforsamlingen får fullt gjennomsyn av regnskap på møtet. Forslag til styre må være i hende senest en uke før generalforsamling. Generalforsamlingen er besluttningsdyktig såfremt den er lovlig innkallt.

 

 

 

Sandvika 20.01.2005.

 

Tilbake